Recommended in YAMAGATA

YAMAGATA

ในจังหวัดที่ล้อมรอบด้วยภูเขาที่สวยงาม มีออนเซนหลายแห่งอยู่ ณ ​เชิงเขา การปลูกต้นไม้ เป็นสถานที่ๆ ปลูกผลไม้เป็นหลักในบริเวณแอ่งน้ำจืด ซึ่งเป็นสถานที่ๆ ผลิตเชอรรี่ได้ปริมาณมากที่สุดในญี่ปุ่น

YAMAGATA
SIGHTSEEING
SPOT
พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์โดมง เคน

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์โดมง เคน

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคาโมะ เมืองทซึรุโอกะ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคาโมะ เมืองทซึรุโอกะ

สวนคะโจ

สวนคะโจ

มิชิโนะเอกิ ซากาเอะ เชอรี่ แลนด์

มิชิโนะเอกิ ซากาเอะ เชอรี่ แลนด์

บุนโชวคัง

บุนโชวคัง

ยามากาตะ ซาโอ้ ออนเซ็น สกี รีสอร์ท

ยามากาตะ ซาโอ้ ออนเซ็น สกี รีสอร์ท

HOTSPRING
/STAY
กินซัง ออนเซน

กินซัง ออนเซน

โอโนกาวะ ออนเซน

โอโนกาวะ ออนเซน

ซาโอ้ ออนเซน ที่อาบน้ำสาธารณะ ชิโมะยู

ซาโอ้ ออนเซน ที่อาบน้ำสาธารณะ ชิโมะยู

บ่อน้ำพุร้อนกลางแจ้ง ซาโอ้ออนเซน

บ่อน้ำพุร้อนกลางแจ้ง ซาโอ้ออนเซน

ฮิจิโอริ ออนเซน

ฮิจิโอริ ออนเซน

HISTRIC
/TRADITION
วัดริซซาคุจิ

วัดริซซาคุจิ

อุเอซุกิฮาคุเท (แมนชั่นอุเอซุกิฮาคุเท)

อุเอซุกิฮาคุเท (แมนชั่นอุเอซุกิฮาคุเท)

โซมาโระ

โซมาโระ

ศาลเจ้ายูโดโนะซัน

ศาลเจ้ายูโดโนะซัน

โกดังซังเกียว โซโก

โกดังซังเกียว โซโก

ศาลเจ้าอุเอะสุกิ

ศาลเจ้าอุเอะสุกิ

NATURE
ฮากุโระซัง (ภูเขาฮากุโระ)

ฮากุโระซัง (ภูเขาฮากุโระ)

กัซซัง (ภูเขากัซซัง)

กัซซัง (ภูเขากัซซัง)

ซาโอ้ โรปเวย์

ซาโอ้ โรปเวย์

ที่ราบลุ่มมิดากะฮาระ

ที่ราบลุ่มมิดากะฮาระ

บ่อน้ำมารุอิเคะซามะ

บ่อน้ำมารุอิเคะซามะ

ต้นไม้น้ำแข็งแห่งซะโอ

ต้นไม้น้ำแข็งแห่งซะโอ